I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji „DzieńKolagenu” (zwanej dalej „Akcją”)
 2. Organizatorem Akcji jest New Age Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 205, 03-170 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000574734, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6881300460, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Akcja odbywa się w dniu 21-23 listopada 2020 roku (dalej zwanym „Czasem trwania Akcji”).

II. UCZESTNICY

 1. Uczestnictwo w akcji jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
 2. Uczestnikiem Akcji (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, posiada od co najmniej pół roku aktywne publiczne konto na portalu https://www.instagram.com (dalej zwany „Instagram”) i/lub https://www.facebook.com (dalej zwany „Facebook”) oraz posiada urządzenie umożliwiające wykonywanie zdjęć
 3. Uczestnictwo w Akcji nie wymaga rejestracji, jedynym warunkiem uczestnictwa jest polubienie i udostępnienie strony https://www.facebook.com/KobietyKochaj%C4%85Kolagen-107536384171885 na facebooku.
 4. W ramach Akcji, ani po jej zakończeniu Organizator nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych Uczestników.

III. ZASADY AKCJI

 1. Celem akcji „Kobiety kochają kolagen” jest uświadomienie każdej dojrzałej kobiety jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa prawidłowa ilość kolagenu w organizmie oraz pomoc dla 5 letniej Zuzi , która zbiera pieniądze na roczny zapas lekarstw, odżywek, medycznej marihuany, buty ortopedyczne oraz mleko.
 2. W ramach Akcji Uczestnicy celem wzięcia udziału w Akcji zobowiązani są w Czasie Trwania Akcji do wykonania zadania (dalej zwanego „Zadaniem”) w postaci polubienia strony KobietyKochająKolagen na Facebook’u – pod adresem https://www.facebook.com/KobietyKochaj%C4%85Kolagen-107536384171885
 3. W zamian za poprawnie i zgodnie z Regulaminem wykonane przez każdego Uczestnika Zadanie, Organizator przekaże na rzecz Zuzi (dalej zwanej „Beneficjentem”) kwotę 1 zł.
 4. Organizator ustala, że za  każde polubienie do osiągniecia 5 tyś. fanów firma Bio Organic, która jest producentem suplementu Colamina 1000 +D3 zapłaci 1 zł poprzez wpłatę na rzecz fundacji https://www.siepomaga.pl/zuzia-kowalczuk
 5. W ramach Akcji Uczestnik może tylko jednokrotnie wykonać Zadanie. Wykonanie przez Uczestnika Zadania wielokrotnie nie prowadzi do powstania po stronie Organizatora obowiązku przekazania na rzecz Beneficjenta dodatkowych kwot.
 6. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Czasu trwania Akcji przekaże na rzecz Beneficjenta kwotę wsparcia w wysokości sumy zebranych środków pieniężanach za wykonane przez Uczestników w ramach Akcji Zadania.
 7. Informacja o kwocie pieniężnej zebranej w ramach Akcji zamieszczona zostanie na Facebook KobietykochająKolagen
 8. Beneficjent będzie zobowiązany do wykorzystania przekazanych mu w ramach Akcji środków finansowych na pomoc swojej podopiecznej Zuzi na dalszą walkę z chorobą.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie Uczestnika do Akcji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania jej na stronie bioorganic.pl. Organizator poinformuje Uczestników przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu.
 4. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Akcji.
 5. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 6. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres info@bioorganic.pl
 7. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 9. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.
 10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

©[2019] BioOrganic.pl

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wysyłanie
);

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?