Konkurs

1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

  1. Organizatorzy Konkursu

2.1. Organizatorem Konkursu jest autor strony www.bioorganic.pl, zwany

dalej „New Age Clinic”. New Age Clinic jest sponsorem nagrody w Konkursie.

2.2. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z

Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.

2.3. Regulamin Konkursu (link do regulaminu) jest dostępny w treści konkursu

  1. Zasady Konkursu

3.1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na fan page’u Kkk oraz www.bioorganic.pl.

Konkurs skierowany jest do Uczestników, którzy w dniu jego rozpoczęcia ukończyli 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Konkurs przeznaczony jest dla fanów strony na Facebooku Kkk, polubienie strony jest wymagane. Aby wziąć udział w konkursie należy udostępnić post konkursowy, oraz odpowiedzieć na pytanie „Z ilu nasion kiełkującej gryki została wyprodukowana jedna kapsułka Grykaminy C”. Wybrana przez nas osoba, która dostosuje się do regulaminu konkursu zostanie wyróżniona główną nagrodą tj. Pakiet 5 sztuk Grykaminy C ( produkowanych przez firmę New Age Clinic).

3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora ani osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3.4. Zadanie Konkursowe polega na udostępnieniu grafiki konkursowej na profilu osoby biorącej udział w konkursie a także dodaniu w treści komentarza . Tematyka to skład naturalnych suplementów „Z ilu nasion kiełkującej gryki została wyprodukowana jedna kapsułka Grykaminy C”

3.5. Konkurs będzie trwał od dnia 03.04.2020 r. do dnia 10.03.2020 r., do godz. 23:59.

3.6. Nagrodą w Konkursie jest pakiet 5 opakowań Grykaminy C.

Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

3.7. Spośród wszystkich osób biorących udział w Konkursie organizator wybierze 2 najciekawsze komentarze wśród komentujących.

3.8. Wyłonienie zwycięzcy przez Organizatora nastąpi w dniu 13.04.2020r. Odbiór nagrody głównej będzie ustalony indywidualnie ze Zwycięzcą.

3.9. Informacja o zwycięzcach w Konkursie zostanie opublikowana na fan’page Organizatora tj. https://www.facebook.com/pg/Kkk oraz www.bioorganic.pl

3.10. Po wyłonieniu laureata powinien się on skontaktować z Organizatorem poprzez adres e-mail:info@bioorganic.plnie później niż w terminie do dnia

15 marca 2020 r. Po tym terminie laureaci nagród tracą do nich prawo.

3.11. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody jako osoba nieuprawniona, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

3.13. Nagrodą w konkursie jest pakiet 5 sztuk Grykaminy C.

3.14. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.

3.15. Nagroda zostanie przesłana Uczestnikom za pośrednictwem Kuriera lub Poczty Polskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w punkcie 4.5.

3.16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.

  1. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

4.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej, o której mowa w punkcie 3.1. powyżej. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przekazane przez Uczestników Konkursu dane adresowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.

4.2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem z marką Bioorganic, przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu w niezbędnym zakresie związanym z dostarczeniem nagród przyznanych w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4.4. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Facebook.com zostanie zamieszczone na stronie  https://www.facebook.com/pg/Kkk na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

4.5. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z

zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

  1. Prawa autorskie i pozostałe warunki prawne

5.1. W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z póź. Zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik korzystając z aplikacji niezbędnej do skorzystania z Konkursu, biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

5.1.1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 3.1 powyżej – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

5.1.1.2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

5.1.1.3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

5.1.1.4. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

5.1.1.5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej –

publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w

sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych

i komputerowych;

5.1.1.6. wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.

  1. Inne postanowienia

6.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników

Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi

www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

6.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

6.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Fundator Nagród.

6.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres:

info@bioorganic.pl

6.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

©[2019] BioOrganic.pl

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wysyłanie
);

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?